ประชุมคณะกรรมการ IMT-GT JBC (ประเทศไทย) ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

Mar 08, 2019        View 223กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการ IMT-GT JBC (ประเทศไทย) ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2562 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date