ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนฯ (กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี)

Nov 12, 2019        View 694กิจกรรม กกร.

ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date