คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

Joint Public and Private Sector Consultative Committee: JPPSCC

รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนภายใต้กระบวนการ และรูปแบบของ “คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจ”

(Joint Public and Private Sector Consultative Committee: JPPSCC) หรือที่เรียกชื่อ ย่อว่า “กรอ.” อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้มีความเป็นมาในด้านแนวคิดและรูปแบบแห่งความร่วม มือมาอย่างยาวนานNEWS