ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 - 2562 ของ กกร.

% YOY ปี 2560  คาดการณ์ปี 2561

คาดการณ์ปี 2562

(ณ เม.ย.62)

GDP 3.9

4.1

3.7-4.0
ส่งออก 9.9 6.7 3.0-5.0
เงินเฟ้อ 0.7 1.1 0.8-1.2

 

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 ของ กกร. ไตรมาสที่ 1

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562
(ณ 10 ม.ค. 61) (ณ 3 เม.ย. 61) (ณ เม.ย.62)
GDP 3.8-4.5% 4.0-4.5% 3.7-4.0
ส่งออก 3.5-6.0% 5.0-8.0% 3.0-5.0
เงินเฟ้อ 1.1-1.6% 0.7-1.2% 0.8-1.2

 

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 ของ กกร. ไตรมาสที่ 2

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562
(ณ 3 เม.ย. 2561) (ณ 3 ก.ค. 2561) (ณ 10 ก.ค. 2562)
GDP 4.0-4.5% 4.3-4.8% 2.9-3.3
ส่งออก 5.0-8.0% 7.0-10.0%-1.0 ถึง 1.0-1.0 ถึง 1.0 -1.0 ถึง 1.0
เงินเฟ้อ 0.7-1.2% 0.9-1.5% 0.8-1.2

 

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 ของ กกร. ไตรมาสที่ 3

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562
(ณ 3 ก.ค. 2561) (ณ 2 ต.ค. 2561) (ณ ก.ค. 2562)
GDP 4.3-4.8% 4.4-4.8% 2.7-3.0
ส่งออก 7.0-10.0% 8.0-10.0% -2.0 ถึง 0.0
เงินเฟ้อ 0.9-1.5% 0.9-1.5% 0.8-1.2

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 ของ กกร. ไตรมาสที่ 4

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562
(ณ 2 ต.ค. 2561)    
GDP 4.4-4.8% 4.3 -
ส่งออก 8.0-10.0% 8.0 -
เงินเฟ้อ 0.9-1.5% 1.1 -
 

 

0.8-1.2
0.8-1.2

 

2.7-3.0
2.7-3.0