ราชกิจจาฯ เผยมาตรฐานจริยธรรม องค์กรอิสระ - การเมือง

Jan 30, 2018

ศาลรัฐธรรมนูญ , กฎหมาย , ราชกิจจานุเบกษา , ครม. , จริยธรรมเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 โดยมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้บังคับกับ ส.ส. ส.ว. และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมที่น่าสนใจ อาทิ ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในประการ ที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม รวมทั้งเคารพต่อมติของที่ประชุมฝ่ายข้างมาก และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย ส่วนการดำเนินการกับบุคคลที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ที่มา : เดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/politics/624540  
NEWS