ข้อควรรู้ "นักกฎหมายรุ่นใหม่" ปรับตัวอย่างไร ถึงเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

Feb 01, 2018

บริบททางสังคม , ความยุติธรรม , ความเสมอภาค , นักกฎหมายที่ประเทศไทยต้องการ , กฎหมายนักกฎหมาย เป็นหนึ่งในฝันของใครๆหลายๆคนซึ่งการเป็นนักกฎหมายนั้นไม่ยาก แต่เป็นนักกฎหมายที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามโลกให้เป็นและให้ทันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรรู้เป็นอย่างยิ่ง
 
นักกฎหมายที่ประเทศไทยต้องการ ต้องมีลักษณะก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ซึ่งนักกฎหมายมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ และนักกฎหมายที่ดีควรที่จะสามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ไข ปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างความเป็นธรรมในสังคม  รู้จักฟังและเข้าใจสังคมและศาสตร์อื่นๆ จึงเป็นนักกฎหมายที่สังคมไทยและสังคมโลกต้องการในยุคนี้
 

โดยนักกฎหมายยุคใหม่นั้นควรมีข้อปฏิบัติทั้ง 7 ประการประกอบด้วย

  1. มีความทันสมัย
  2. น่าไว้วางใจ
  3. มีทักษะด้านการสื่อสาร
  4. มีความคิดก้าวหน้า
  5. มีความเข้าใจบริบทสังคม
  6. มีความรู้ด้านการผลิต ยุคไทยแลนด์ 4.0
  7. ตระหนักถึงปัญหาของสังคม
โดยนักกฎหมายในยุคนี้นั้น ไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่จำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับการประเมินความเสียหายแบบสมเหตุสมผลด้วย รวมถึงพิจารณาบริบททางสังคมประกอบกัน เพื่อช่วยให้สังคมเกิดความเสมอภาค ความยุติธรรม ลดปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ให้นักกฎหมายต้องถอดหมวกของความเป็นนักกฎหมายบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย์ ความยืดหยุ่นและความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ถ้าเรามัวแต่ยึดสิทธิและอำนาจที่เรามีอยู่ ก็จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเราให้ไปสู่ความสำเร็จหรือการเป็นนักกฎหมายที่ดี
 
ปัจจุบันการเรียนวิชาทางนิติศาสตร์ นั้นมีหลักสูตรที่สามารถเข้ากับโลกและยุคสมัยนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเรียนจะเน้นกฎหมายเทคโนโลยี กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยจะมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้หลักหรือคอนเซ็ปต์ในภาพรวม รู้ลึกในบางเรื่องเพื่อสามารถไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไป ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ ได้เห็นของจริงนอกตำรา นอกห้องเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นไปของสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงแก้ไขการวัดผลนักศึกษานอกเหนือจากข้อเขียนแบบที่ผ่านมา แต่เสริมการทำงาน ทำกิจกรรม ทำรายงานเป็นทีม เพื่อลดปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
 
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการเรียน และปรับหลักสูตรของ นักกฎหมาย ให้เข้ากับยุคและสมัยเพื่อที่จะก้าวสู่ยุคใหม่ในการปฏิบัติตนเป็นนักกฎหมายที่ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยทั้งหมดนี้เป็นการสรุป จากการสัมมนา "การสรรค์สร้างนักนิติศาสตร์รุ่นใหม่สู่สังคมไทยและสังคมโลก" ภายใต้หัวข้อ นักกฎหมายที่ประเทศไทยต้องการ เรียกได้ว่าเป็นการสร้างแนวคิดและการสร้างนักกฎหมายยุคใหม่ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตัวได้เหมาะสมกับยุคและสมัย
 
ที่มา : http://campus.sanook.com/1388293/