ไทย - ญี่ปุ่น ดันโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยี - นวัตกรรม รับ EEC

Mar 28, 2018        View 407

4.0 , พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก , เศรษฐกิจ , ไทย-ญี่ปุ่น , eecนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในวงเงิน 3,500 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณของไทย 800 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 2,500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 2,700 ล้านบาท นั้นกู้เงินจากองค์การร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) คิดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.3% ต่อปี โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคคลากร รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ผ่านความร่วมมือของสถาบัน KOSEN ร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย บริษัทเอกชนญี่ปุ่น ร่วมตั้งสถาบันเฉพาะทางในการผลิตช่างเทคโนโลยีระดับพรีเมียม เรียนหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ด้วยการนำนักเรียน อาชีวะ ปวส. ปวช. หรือปริญญาตรี มาฝึกอบรมเพิ่มเติมให้มีความรู้ด้านวิศวกรรม รองรับการเข้ามาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของนักลงทุนญี่ปุ่น
 
โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร บุคคลากร พัฒนาครูอาชีวะ เตรียมมอบทุนให้เรียนต่อในญี่ปุ่น 3,000 ทุน มอบทุนส่งครูไปเรียนญี่ปุ่น 500 ทุน ตั้งเป้าหมายพัฒนาบุคคลากร ระยะเวลา 10 ปี จากปี 2562 - 2571 ซึ่งหลังจากนี้จะลงนามร่วมกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และภาคเอกชนญี่ปุ่น เพื่อนำนักเรียนจบการศึกษาจากโครงการเข้าทำงานในบริษัทของญี่ปุ่น เพื่อการันตีว่าเด็กไทยมีงานทำในบริษัทของญี่ปุ่น นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดยุทธศาสตร์การผลิตบุคคลากรแผน 20 ปี ด้านอาชีวะในปี 2560 จำนวน 1.6 ล้านคน เพิ่มเป็น 4.7 ล้านคน ในปี 2579
 
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thansettakij.com/content/272269
NEWS