ประชุมเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

10 ส.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 216ประชุมเรื่อง: ประชุมเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน จัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาไทย เป็นประธาน
 
สถานที่: ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด