ประชุมเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

22 ต.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 178ประชุมเรื่อง : ประชุมเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-17.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลาง จ.เชียงราย  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด