ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ภาค

27 พ.ย. 2560        จำนวนผู้เข้าชม 418

พัฒนาเศรษฐกิจ , ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ภาคประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ภาค จัดขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.53 น. ณ ห้องประชุม สมิหลา โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (Working Dinner) ร่วมกับคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้และทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน
 
ในโอกาสนี้ นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ  รองประธานหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย ได้มีข้อเสนอการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน “ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว และการค้า การลงทุน” โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์เชื่อมโยง 2 ฝั่งทะเล (อ่าวไทย และอันดามัน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการขนส่งของภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในทุกด้าน โดยการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งระบบให้สมบูรณ์ (ทางราง ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก) และเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงจากจีนสู่ภาคใต้ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน +6 และกลุ่มประเทศ BIMSTEC เพื่อเปิดประตูภาคใต้สู่การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
 
โดยนายกรัฐมนตรี พร้อมรับข้อเสนอของภาคเอกชน ผู้แทนเกษตรกร และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ไปพิจารณาโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาถึงความเป็นไปได้และพิจารณาดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร