การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

10 ม.ค. 2561ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร