สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รายนามโครงสร้างผู้บริหาร
นายกลินท์ สารสิน

นายกลินท์ สารสิน

ประธานกรรมการ
อีเมล์ : kalinp@scg.co.th
ที่อยู่ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ประธานกิตติมศักดิ์
อีเมล์ : phongsakbwm@gmail.com
ที่อยู่ : บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด

นายไพรัช บูรพชัยศรี

นายไพรัช บูรพชัยศรี

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : phairush_b@pinsgroup.com
ที่อยู่ : บริษัท พิณสยาม จำกัด

นายภูมินทร์ หะรินสุต

นายภูมินทร์ หะรินสุต

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : bhumindr@haringroup.com
ที่อยู่ : บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : jingjai@loxley.co.th
ที่อยู่ : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

นายวิชัย อัศรัสกร

นายวิชัย อัศรัสกร

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : purinud@gmail.com
ที่อยู่ : บริษัท เชียงเฮงอิเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

นายสนั่น อังอุบลกุล

นายสนั่น อังอุบลกุล

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : sanan@srithaisuperware.com
ที่อยู่ : บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

นายปรัชญา สมะลาภา

นายปรัชญา สมะลาภา

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : ps.samaphan@gmail.com
ที่อยู่ : บริษัท สมาพันธ์ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : poj@andaman-food.com
ที่อยู่ : บริษัท เวลส แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส (จำกัด)

นายสุรงค์ บูลกุล

นายสุรงค์ บูลกุล

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : surong.b@pttplc.com
ที่อยู่ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : sarojc@yourtbc.com
ที่อยู่ : บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : jiraphant_asv@thaivivat.co.th
ที่อยู่ : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : saravoot@redbullextra.com
ที่อยู่ : บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

นายกฤษณะ วจีไกรลาศ

นายกฤษณะ วจีไกรลาศ

กรรมการเลขาธิการ
อีเมล์ : kitv360@gmail.com
ที่อยู่ : หอการค้าจังหวัดนนทบุรี

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการรองเลขาธิการ
อีเมล์ : kasemsit@merchat.co.th
ที่อยู่ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด

นางสาวปริม จิตจรุงพร

นางสาวปริม จิตจรุงพร

กรรมการรองเลขาธิการ
อีเมล์ : prim@alliedmetals.com
ที่อยู่ : บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย

ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย

กรรมการรองเลขาธิการ
อีเมล์ : sombat.thi@cpf.co.th
ที่อยู่ : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา

กรรมการรองเลขาธิการ
อีเมล์ : junesetta@gmail.com
ที่อยู่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีมอเตอร์

นายชูเดช เตชะไพบูลย์

นายชูเดช เตชะไพบูลย์

กรรมการเหรัญญิก
อีเมล์ : choodej@pacificpark.co.th
ที่อยู่ : บริษัท ภัทรสาธิต จำกัด

นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร

นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร

กรรมการนายทะเบียน
อีเมล์ : kraisin_v@yahoo.com
ที่อยู่ : บริษัท เอราวัณ ฟามาซูติคอล รีเซิช แอนด์ ลาบอราตอรี่ จำกัด