การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียน

06 ต.ค. 2560

ชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน , อาเซียน , unicef eaproด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF EAPRO) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 50 ปี เรื่อง "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leaving No One Behind) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
 
เพื่อกำหนดข้อมูลพื้นฐาน ข้อท้าทาย ข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและประเด็นการค้ามนุษย์ และความรุนแรงที่มีต่อเด็ก รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ดีตลอดจนอุปสรรคและความท้าทายเกี่ยวกับการขยายฐานการคุ้มครองทางสังคมและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินภายในประเทศสำหรับแรงงานนอกระบบในประเทศสมาชิกอาเซียน
 
ที่มา : https://www.unicef.org/eapro/media_27062.html   ภาพประกอบ