ข่าวดี!! มีหนี้ไม่ต้องหนี 'แบงก์ชาติ' ช่วย ปชช.ปลดหนี้

14 ก.พ. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1930

อัตราดอกเบี้ย , การเงิน , เศรษฐกิจ , คลินิกแก้หนี้ , สมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง "โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน" หรือเรียกว่า "คลินิกแก้หนี้" โดยตกลงร่วมกันแต่งตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เป็นหน่วยงานกลาง เพื่อให้ประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้สินกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายให้ได้ข้อยุติในคราวเดียว และบริหารจัดการชำระหนี้ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถที่แท้จริง ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี
 
โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือประชาชนรายย่อยที่มีเจ้าหนี้หลายราย ให้ได้มีโอกาสปลดภาระหนี้ ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 
สำหรับหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ
 
1.มีหน่วยงานกลางระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้และช่วยให้
2.เจ้าหนี้ทุกรายได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
3.ส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินที่ดี โดยการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้
4.ลูกหนี้สมัครใจเข้าโครงการ
5.ลูกหนี้ไม่ก่อหนี้ใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด
6.อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระเอื้อต่อการแก้ไขหนี้
 
โดยมีธนาคาร 15 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
 
1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 4.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 5.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 6.ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 7.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 8.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 9.ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 10.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 11.ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 12.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 13.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 14.ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ. 15.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 
1.บุคคลธรรมดา ที่มีรายได้
2.อายุไม่เกิน 65 ปี
3.มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันค้างเกินกว่า 3 เดือน กับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562
4.ยังไม่ถูกดำเนินคดี หรือ ถูกดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มี คำพิพากษา
5.ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่ เกิน 2 ล้านบาท
 
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
 
ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ Call Center (โทรติดต่อ) 0 2610 2266
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 3 : รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ เพื่อนัดหมาย วัน เวลา เข้าพบที่สำนัก
ขั้นตอนที่ 4 : จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการพิจารณา ( 10 รายการ)
 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการและพิจารณารายได้
 
1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.3 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
1.4 เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร
1.5 สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
1.6 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
1.7 บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
1.8 ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
1.9 หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
1.10 ใบแจ้งหนี้ / เอกสารแสดงความเป็นหนี้
 
ขั้นตอนที่ 5 : พบเจ้าหน้าที่โครงการที่สำนักงานโครงการ เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้
ขั้นตอนที่ 6 : เจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมาย เพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อได้รับการยืนยันจากธนาคารเจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการ
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/826933