"สถิติว่างงานเดือน ก.พ. 3 แสนคน ลดลง 1.9 แสนคน จาก ก.พ. 2561 ภาคบริการแนวโน้มดี"

12 มี.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 247สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เผยแพร่ข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร ระบุว่า ในเดือน ก.พ. 2562 ประชากรไทย ผู้มีอายุตั้งแต่ 15ปีขึ้นไป มีจำนวน 58.48ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.32ล้านคน นอกกำลังแรงงาน เช่น กลุ่มผู้ทำงานบ้าน เรียนหนังสือและอื่นๆ อยู่ 18.14ล้านคน ซึ่งในกลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานนั้น เป็นผู้มีงานทำ 37.78ล้านคน ว่างงาน 3แสนคน หรือคิดเป็น 0.8%ส่วนที่เหลือ 2.4แสนคน อยู่ระหว่างรอฤดูกาล ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 2561ตัวเลขว่างงานปีนี้ลดลง 1.9แสนคน จากผู้ว่างงาน 4.9แสนคน และเมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2562ลดลง 9หมื่นคน จากว่างงาน 3.9แสนคน สำหรับผู้ว่างงานทั้งหมด 3แสนคนในเดือน ก.พ. 2562เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.57แสนคน และเคยทำงานมาก่อน 1.43แสนคน อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่มีผู้ว่างงานมากที่สุดยังคงเป็นผู้จบระดับอุดมศึกษา ว่างงานอยู่ 1.28แสนคน หรือ 1.5%รองลงมาคือกลุ่มผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้นที่ว่างงาน 5.5หมื่นคน กลุ่มจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่างงาน 5.4หมื่นคน หรือ 0.8%และกลุ่มจบประถมศึกษาว่างงาน 4.6หมื่นคน หรือ 0.5%เทียบกับ 7.3หมื่นคน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับกลุ่มผู้มีงานทำ 37.78 ล้านคนนั้น เพิ่มขึ้น 1.8 แสนคน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 แยกเป็นผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม 10.58 ล้านคน ลดลง 6.9 แสนคน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา นอกจากเกษตรนั้น ในเดือน ก.พ. มีผู้มีงานทำ 27.20 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.7 แสนราย โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในสาขาขายส่งและขายปลีก การซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ สาขาก่อสร้าง กิจการบริการ" ที่มา :โพสต์ทูเดย์ https://www.posttoday.com/economy/582869