การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ในส่วนกลาง (ระดับนโยบาย)

Sep 20, 2019        View 1054กิจกรรม กกร.
การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ในส่วนกลาง (ระดับนโยบาย) มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date