ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขัเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

Nov 12, 2019        View 1089กิจกรรม กกร.

ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date