ประชุมเพื่อระดมสมองโครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ (New World Order)

Aug 05, 2020        View 1079กิจกรรม กกร.
 
ประชุมเพื่อระดมสมองโครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ (New World Order) มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม Beverly hill ชั้น 2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้วิจัยโครงการฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกใหม่และกำหนดจุดยืนแนวทางของประเทศไทยในการรับมือและใช้ประโยชน์จากระบบการค้าโลกในอนาคต


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS