ประชุมเตรียมการภาคเอกชนเพื่อจัดทำข้อเสนอต่อการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

Aug 11, 2020        View 1154กิจกรรม กกร.

กกร. จัดประชุมเตรียมการภาคเอกชนเพื่อจัดทำข้อเสนอต่อการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ และนายปรัชญา สมะลาภา เป็นประธานการประชุม  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS