โครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุมจังหวัดและจังหวัดในส่วนภูมิภาค (กรุงเทพฯ)

Sep 15, 2020        View 819กิจกรรม กกร.

โครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุมจังหวัดและจังหวัดในส่วนภูมิภาค (กรุงเทพฯ) มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 15-16 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ S.D. Avenue Hotel  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS