ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ กกร.จังหวัด และกกร.กลุ่มจังหวัด (ภาคเหนือ)

Sep 23, 2021        View 751กิจกรรม กกร.
 
ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ กกร.จังหวัด และกกร.กลุ่มจังหวัด (ภาคเหนือ) มีกำหนดจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ video conference 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนา
- ความสำคัญของ กกร. กับ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
- เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงสร้างและบทบาทหน้าที่การทำงานของกกร.
- เพื่อสร้างความเข้าใจการเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง กกร. กับ กรอ.และกลไกการขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่ของรัฐและเอกชน 
- เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดทำโครงการของภาคเอกชน
- เพื่อให้ทราบขั้นตอนในการประสานงานและการดำเนินงานกับส่วนกลาง


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS