กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผย ไทยคว้าอันดับ 44 ดัชนีนวัตกรรมโลก

Sep 02, 2020วันนี้ (2ก.ย.63) นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยรายงานการประเมินดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII 2020) ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลของสหรัฐฯ และ European Institute of Business Administration (INSEAD) ภายใต้แนวคิดหลัก “ใครคือผู้ลงทุนนวัตกรรม” เพื่อจัดอันดับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศต่างๆ ทั้งการลงทุนแบบดั้งเดิมและการลงทุนแนวใหม่ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยประเทศไทยถูกจัดให้มีความสามารถด้านนวัตกรรมในอันดับที่ 44 จาก 131 ประเทศทั่วโลก เนื่องจากมีปัจจัยทางตลาดที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง ลำดับที่ 10 ของกลุ่มประเทศอาเซียน เอเชียตะวันออก และโอเชียเนีย
 
นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่รายงานดังกล่าวจัดให้ไทยครองอันดับ 1 ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เช่นเดียวกับปีที่แล้ว และได้ขยับขึ้นครองอันดับ 1 ของประเทศที่มีค่าใช้จ่ายภายในประเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งมีจำนวนคนไทยเป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรอยู่ในอันดับ 10 ของโลก
 
รายงานผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ไทยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนที่นำทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศฯ  ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการขับเคลื่อน โดยนวัตกรรมและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
 
ที่มา : TNN Online
https://www.tnnthailand.com/content/53606