ติดต่อขอรับบัตรเอเปค

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัส สำนักงาน กกร. ขอประกาศงดรับบัตรเอเปค ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
 
หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะรับบัตร ทางสำนักงานจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อ-สกุล ที่อยู่ที่จะจัดส่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัตร 
- ส่งมาที่  : abtc@jsccib.org