เชิญสถานประกอบการร่วมโครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เชิญสถานประกอบการร่วมโครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีมาตรการป้องกันยาเสพติดและสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำโครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาคืนคนดีสู่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน และมุ่งหวังให้แรงงานในสถานประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปลอดภัยจากยาเสพติด

สถานประกอบการที่มีคุณสมบัติตามโครงการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ๗๖ จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ๑๐ เขตพื้นที่ หรือสมัครผ่านออนไลน์ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา ตามเอกสารดาวน์โหลด