ประกาศรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ด่วน 5 ตำแหน่ง
 
1.ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์และผลงาน                                                                  
วันที่เริ่มทำงาน : เริ่มงานได้ทันที
 
สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ดูแลหนังสือเข้า-ออก ของหน่วยงาน (งานสารบรรณ) เช่น ออกเลขทะเบียนหนังสือเข้าหนังสือออก จัดเก็บไฟล์เอกสารเข้าระบบ  ดูแลเว็บไซต์และ facebook ของหน่วยงาน อัพเดทข่าวสารและกิจกรรมรวมทั้งดูแลความเคลื่อนไหวต่างๆ บนเว็บไซต์ ลงตารางนัดการประชุมต่าง ๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ / งานธุรการต่าง ๆ  รับ-ส่งหนังสือ  ทั้งภายในและภายนอก
- รวบรวมหนังสือ กลั่นกรอง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
- ร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอก
- เวียนหนังสือ  ติดต่อ  ติดตามเรื่องและประสานงานราชการ  ทั้งภายในและภายนอก 
- จัดเก็บหนังสือ  ค้นหา  และอื่น ๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว
- จัดทำเอกสาร  บันทึก  การลาประเภทต่าง ๆ  ของบุคลากร
- อัพเดทข้อมูลการประชุมต่าง ๆ ลงในปฏิทิน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
- คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงาน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้ดี
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเป็นอย่างดี
 
 
2.ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์   
เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์และผลงาน                                                                  
วันที่เริ่มทำงาน : เริ่มงานได้ทันที
 
สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์ และเหมาะสมให้กับวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร ปฏิบัติงานถ่ายรูป และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
-  ทำการออกแบบภาพ Artwork และเขียน Content ลงสื่อออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย
-  ปฏิบัติงานออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการทำงานขององค์กร
-  ดูแลจัดการ Social Medias Platform ขององค์กร เช่น Facebook, Line@, YouTube และเว็บไซต์
-  ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์
-  ถ่ายภาพกิจกรรมการทำงานของมูลนิธิเพื่อนำมาใช้ลงในสื่อออนไลน์
-  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
-  คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Graphic design, นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงาน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้ดี
-  มีประสบการณ์ด้าน Graphic content
-  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี (โปรแกรม Word, Excel, Internet, Photoshop,  illustrator)
   (กรุณาแนบผลงานที่ผ่านมาหรืองานที่แสดงถึงความทันสมัยและสร้างสรรค์)
-  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
-  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเป็นอย่างดี
-  มีไอเดียแปลกใหม่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-  หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
3.ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประสานงานการประชุมภายในประเทศ  
เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์และผลงาน                                                                  
วันที่เริ่มทำงาน : เริ่มงานได้ทันที
 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- กำหนดวันประชุม นัดหมายการประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ ภายในประเทศ
- จัดประชุม จัดทำระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม พร้อมออกเมล์เชิญประชุม
- จัดทำรายงานการประชุม ติดตามรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- นำผลการประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการฯ กกร.
- ดำเนินการประสานแต่งตั้งผู้แทน / เชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก
- ติดต่อและประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องและนัดหมายประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
- คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
- สามารถจัดทำรายงานการประชุมได้
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเป็นอย่างดี
 
4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจัดงานเอเปคภาคเอกชน (สัญญาจ้างรายปี)
เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์และผลงาน                                                                  
วันที่เริ่มทำงาน : เริ่มงานได้ทันที
 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ประสานงานข้อมูลโครงการการจัดงานเอเปคของภาคเอกชน เพื่อเตรียมการจัดงานในปี 2022
- ติดต่อและประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการและนัดหมายประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
- คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
- มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเป็นอย่างดี
 
5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ National Digital Trade Platform (NDTP) (สัญญาจ้างรายปี)
เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์และผลงาน                                                                  
วันที่เริ่มทำงาน : เริ่มงานได้ทันที
 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ประสานงานข้อมูลโครงการ National Digital Trade Platform แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศให้บรรลุตามเป้าหมาย
- ติดต่อและประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการและนัดหมายประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
- คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
- มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเป็นอย่างดี
 
ปฎิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (08.30-16.30 น.) หยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-622-2179
คุณกาญจนา คงรักษ์ E-mail:kanjana@jsccib.org , LINE  : @jsccib , Facebook  : @jsccib
 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
06 กันยายน 2564