รับสมัครเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

มูลนิธิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ (สัญญาจ้างชั่วคราว) 2 อัตรา
 
1 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจัดงานเอเปคภาคเอกชน (สัญญาจ้างรายปี) 1 อัตรา
เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์และผลงาน  
วันที่เริ่มทำงาน: เริ่มงานได้ทันที
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ประสานงานเกี่ยวกับการจัดงานเอเปคภาคเอกชน เพื่อเตรียมการจัดงานในปี 2022
- สนับสนุนการดำเนินงานโครงการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
- นัดหมายประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อและประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 
- ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
• อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
• คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
• มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
• มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
• สามารถเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้
 
2 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ (สัญญาจ้างรายปี) 1 อัตรา
เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์และผลงาน                                                                  
วันที่เริ่มทำงาน: เริ่มงานได้ทันที
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินสำหรับใช้ทำกิจกรรมในแต่ละครั้งของโครงงการ
- กำกับให้เกิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้เงิน ขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินและรายงานการใช้เงินให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของมูลนิธิ
- ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง รวบรวมและจัดเก็บเอกสารด้านการเงินต่างๆ
- จัดทำเอกสารบันทึกบัญชี 
- จัดทำรายงานทางด้านการเงิน ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอต่อหัวหน้างานเป็นรายเดือน
- ติดต่อประสานงานการรับ-จ่ายเงินกับธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก
 
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
• อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี 
• หากมีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเป็นอย่างดี
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : kanjana@jsccib.org คุณกาญจนา คงรักษ์ 02-622-2179
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่