โครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุมจังหวัดและจังหวัดในส่วนภูมิภาค (กรุงเทพฯ)

15 ก.ย. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 53กิจกรรม กกร.

โครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุมจังหวัดและจังหวัดในส่วนภูมิภาค (กรุงเทพฯ) มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 15-16 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ S.D. Avenue Hotel  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด