สัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

06 ต.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 747กิจกรรม กกร.

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.15 น. ณ ห้องพาโนรามา 1-2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมีคุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา ประธานคณะกรรมการอำนวยการด้านกฎหมาย กกร. กล่าวเปิดงาน
 
เพื่อให้ภาคเอกชนทราบและเข้าใจถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย หรือการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึงเข้าใจกลไกในการโต้แย้งและติดตามตรวจสอบกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม หรือเป็นภาระอุปสรรคต่อประชาชนเกินสมควร และกลไกในการติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐต้องออกกฎหรือดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด