GMS Logistics Forum 2021

25 มี.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 180กิจกรรม กกร.

ผู้แทน กกร. เข้าร่วมกิจกรรม GMS Logistics Forum 2021 เรื่องโอกาสทางธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้านความพร้อมของโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอมารีพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบโลจิสติกส์และการขนส่งของอีอีซี ตลอดจนการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินการ


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด