ร่วมประชุมระดมความเห็นกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มภาคเอกชน

30 มี.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 96กิจกรรม กกร.

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 กกร. เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) กลุ่มภาคเอกชน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีนายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด