ยุทธศาตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)

คุณสนั่น อังอุบลกุล
คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธาน
นายกอบศักดิ์ ดวงดี
อีเมล์ : kobsak@tba.or.th
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ประกอบด้วยประเทศสมาชิกได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และส่งเสริมความเจริญอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาค ภาคเอกชนได้จัดตั้งกลไกสภาธุรกิจ ACMECS (ACMECS Joint Business Council) ขึ้นเพื่อส่งเสริมแนวทาง และความร่วมมือที่สอดคล้องกับภาครัฐ