สมาคมผู้ขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS - FRETA)

ประธาน
นายชลัช วงศ์สงวน
อีเมล์ : chalatw@scg.com
สมาคมผู้ขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Freight Transport Association – GMS–FRETA)
 
สมาคมผู้ขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  (GMS Freight Transport Association – GMS–FRETA) จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS Summit) ครั้งที่ 4  ในวันที่  19  ธันวาคม  ค.ศ. 2011 ที่กรุงเนปิดอว์  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อสนับสนุนความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Cross Border Trade Agreement -CBTA) 
GMS-FRETA เป็นการรวมตัวของผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ และสมาคมขนส่ง อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือของสภาธุรกิจ GMS (GMS Business Council – GMS-BC)  GMS-FRETA ยังถือเป็นเวทีของภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ เพื่อสนับสนุนและ ผลักดันความตกลงเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการขนส่ง โดยเฉพาะด้านเส้นทางการขนส่งภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์และอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง