สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN - BAC)

นายไพรัช บูรพชัยศรี
นายไพรัช บูรพชัยศรี
ประธาน
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา
อีเมล์ : lim.visit@gmail.com
สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council : ASEAN-BAC)
 
สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปีค.ศ. 2003 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 7 ในเดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. 2001 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน  สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนมีบทบาทในการนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ตลอดจนนำเสนอประเด็นที่มีความสำคัญต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อผู้นำอาเซียน