สภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (EABC)

นายไพรัช บูรพชัยศรี
นายไพรัช บูรพชัยศรี
ประธาน
นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร
อีเมล์ : kraisin_v@yahoo.com
สภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Business Council: EABC)
 
สภาธุรกิจเอเชียตะวันออกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนปีค.ศ. 2004 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นข้อเสนอของกลุ่มศึกษาเอเชียตะวันออก (East Asia Study Group) ซึ่งต่อมาได้รับความเห็นชอบจากผู้นำ ASEAN + 3 ในวันที่ 7 เดือนตุลาคม ปีค.ศ. 2003 สภาธุรกิจเอเชียตะวันออกประกอบด้วยสมาชิกได้แก่ ตัวแทนผู้นำทางธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจ