สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC)

คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี
คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี
ประธาน
คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
อีเมล์ : kriengkrai.abac@gmail.com

 

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council : ABAC) 

 
ผู้นำประเทศภาคีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ตระหนักถึงบทบาทของภาคธุรกิจที่มีต่อประเด็นความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ จึงได้เห็นชอบให้จัดตั้งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1995 
 
สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อเสนอแนะต่อผู้นำและภาครัฐ ในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเสนอมุมมองในหลากหลายประเด็นกับคณะทำงานด้านต่างๆของเอเปค