คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

Joint Public and Private Sector Consultative Committee: JPPSCC

รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกชื่อย่อว่า “กรอ.” (Joint Public and Private Sector Consultative Committee: JPPSCC) เป็นกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆ เพื่อวางแนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนข่าวสาร