สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รายนามโครงสร้างผู้บริหาร
นายสนั่น อังอุบลกุล

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

รองประธานกรรมการ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

รองประธานกรรมการ

นายไพรัช บูรพชัยศรี

นายไพรัช บูรพชัยศรี

รองประธานกรรมการ

นายภูมินทร์ หะรินสุต

นายภูมินทร์ หะรินสุต

รองประธานกรรมการ

นายวิชัย อัศรัสกร

นายวิชัย อัศรัสกร

รองประธานกรรมการ

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

รองประธานกรรมการ

นายสุรงค์ บูลกุล

นายสุรงค์ บูลกุล

รองประธานกรรมการ

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

รองประธานกรรมการ

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

รองประธานกรรมการ

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

รองประธานกรรมการ

นายปรัชญา สมะลาภา

นายปรัชญา สมะลาภา

รองประธานกรรมการ

ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย

ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย

รองประธานกรรมการ

นายอธิป พีชานนท์

นายอธิป พีชานนท์

รองประธานกรรมการ

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา

รองประธานกรรมการ

นายวิชัย เบญจรงคกุล

นายวิชัย เบญจรงคกุล

รองประธานกรรมการ

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

รองประธานกรรมการ

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ

กรรมการเลขาธิการ

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการรองเลขาธิการ

นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร

นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร

กรรมการนายทะเบียน

นายญนน์ โภคทรัพย์

นายญนน์ โภคทรัพย์

กรรมการบริหาร