ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561 - 2563 ของ กกร.

% YOY

คาดการณ์ปี 2561

คาดการณ์ปี 2562

คาดการณ์ปี 2563
GDP

4.1

2.5 2.5-3.0
ส่งออก 6.7 -2.5 -2.0 ถึง 0.0
เงินเฟ้อ 1.1 0.7 0.8-1.5

 

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 ของ กกร. ไตรมาสที่ 1

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(ณ 10 ม.ค. 61) (ณ เม.ย. 62) (ณ มี.ค. 62)
GDP 4.0-4.5 3.7-4.0 1.5-2.0
ส่งออก 5.0-8.0 3.0-5.0 -2.0 ถึง 0.0
เงินเฟ้อ 0.7-1.2 0.8-1.2 0.8-1.5

 

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 ของ กกร. ไตรมาสที่ 2

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(ณ 3 เม.ย. 2561) (ณ 10 ก.ค. 2562)  
GDP 4.3-4.8 2.9-3.3  
ส่งออก 7.0-10.0 -1.0 ถึง 1.0  
เงินเฟ้อ 0.9-1.5 0.8-1.2  

 

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 ของ กกร. ไตรมาสที่ 3

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(ณ 3 ก.ค. 2561) (ณ ต.ค. 2562)  
GDP 4.4-4.8 2.7-3.0  
ส่งออก 8.0-10.0 -2.0 ถึง 0.0  
เงินเฟ้อ 0.9-1.5 0.8-1.2  

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 ของ กกร. ไตรมาสที่ 4

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(ณ 2 ต.ค. 2561)    
GDP 4.3 2.7-3.0  
ส่งออก 8.0 -2.0 ถึง 0.0  
เงินเฟ้อ 1.1 0.8-1.2