ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 - 2564 ของ กกร.

% YOY

คาดการณ์ปี 2562

คาดการณ์ปี 2563 คาดการณ์ปี 2564
GDP 2.5 2.5 ถึง 3.0 2.0 ถึง 4.0
ส่งออก -2.5 -2.0 ถึง 0.0 3.0 ถึง 5.0
เงินเฟ้อ 0.7 0.8 ถึง 1.5 0.8 ถึง 1.2

 

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ของ กกร. ไตรมาสที่ 1

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
  (ณ มี.ค. 63) (ณ เม.ย 64)
GDP 3.7 ถึง 4.0 1.5 ถึง 2.0 1.5 ถึง 3.0
ส่งออก 3.0 ถึง 5.0 -2.0 ถึง 0.0 4.0 ถึง 6.0
เงินเฟ้อ 0.8 ถึง 1.2 0.8 ถึง 1.5 1.0 ถึง 1.2

 

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ของ กกร. ไตรมาสที่ 2

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
  (ณ ก.ค. 63) (ณ ก.ค. 64)
GDP 2.9 ถึง 3.3 -8.0 ถึง -5.0 0.0 ถึง 1.5
ส่งออก -1.0 ถึง 1.0 -10.0 ถึง -7.0 8.0 ถึง 10.0
เงินเฟ้อ 0.8 ถึง 1.2 -1.5 ถึง -1.0 1.0 ถึง 1.2

 

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ของ กกร. ไตรมาสที่ 3

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
  (ณ ต.ค. 63)  
GDP 2.7 ถึง 3.0 -9.0 ถึง -7.0 -
ส่งออก -2.0 ถึง 0.0 -10.0 ถึง -8.0 -
เงินเฟ้อ 0.8 ถึง 1.2 -1.5 ถึง -1.0 -

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ของ กกร. ไตรมาสที่ 4

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
  (ณ ธ.ค. 63)  
GDP 2.7 ถึง 3.0 1.5 ถึง 3.5 -
ส่งออก -2.0 ถึง 0.0 3.5 ถึง 5.0 -
เงินเฟ้อ 0.8 ถึง 1.2 0.8 ถึง 1.0 -