เช็ก! 14 กระทรวง จ้างงานรวม 10,000 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

15 มิ.ย. 2564รองโฆษกนายกฯ เผยรายชื่อหน่วยงานราชการ 14 กระทรวง พร้อมจำนวนอัตรารับจ้างงาน รวม 10,000 อัตรา สัญญาจ้าง 1 ปี บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ จัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 10,000 อัตรา วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) โดยให้ได้ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
 
ล่าสุด นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย 28 ส่วนราชการ จาก 14 กระทรวง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี้
 
1.กระทรวงการคลัง 1,045 อัตรา : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 อัตรา, สำนักงานสรรพสามิตภาค 70 อัตรา และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ 595 อัตรา
2.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 406 อัตรา : โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
3.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 406 อัตรา : โดยสำนักงานปลัดกระทรวง–
4.กระทรวงเกษตรและหกรณ์ 1,664 อัตรา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 406 อัตรา, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา, สำนักงานประมงจังหวัด 406 อัตรา, สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 386 อัตรา
5.กระทรวงคมนาคม 546 อัตรา : สำนักงานขนส่งจังหวัด 406 อัตรา และท่าอากาศยาน 140 อัตรา
6.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 406 อัตรา : โดยสำนักงานสถิติจังหวัด
7.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 406 อัตรา : โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
8.กระทรวงพลังงาน 406 อัตรา : โดยสำนักงานพลังงานจังหวัด
9.กระทรวงมหาดไทย 1,218 อัตรา : สำนักงานจังหวัด 406 อัตรา, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 406 อัตรา และสำนักงาน ปภ.จังหวัด 406 อัตรา
10.กระทรวงยุติธรรม 505 อัตรา : สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 อัตรา และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 406 อัตรา
11.กระทรวงแรงงาน 1,774 อัตรา : สำนักงานแรงงานจังหวัด 406 อัตรา, สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 อัตรา, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 150 อัตรา, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 406 อัตรา และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด 406 อัตรา
12.กระทรวงวัฒนธรรม 406 อัตรา : โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
13.กระทรวงสาธารณสุข 406 อัตรา : โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
14.กระทรวงอุตสาหกรรม 406 อัตรา : โดย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/politics/news-690868
ข่าวสาร