ประชาคมอาเซียนคืออะไร?

24 ก.ย. 2561ประชาคมอาเซียนเป็นการยกระดับความร่วมมือของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือบน 3 เสาหลักเพื่อให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน