“อาเซียน”เตรียมถกนัดแรกปี64 เคาะแผนฟื้นเศรษฐกิจ-รับมือ 4IR

22 ม.ค. 2564"อาเซียน" เตรียมนัดประชุมด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการครั้งแรก หารือบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 และการรับมือ 4IR
 
นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม) ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ Committee of the Whole (CoW) ครั้งที่ 11 ในวันที่ 23 มกราคม 2564 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน หรือ SEOM ครั้งที่ 1/52 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งจะเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการครั้งแรกของอาเซียน ในปี 2564 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของบรูไนดารุสซาลาม
 
สำหรับการประชุม CoW ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสของทั้งสามเสาและองค์กรรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน อาทิ คณะกรรมการด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้า และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะร่วมหารือแผนการดำเนินงานสำคัญ และประเด็นที่แต่ละสาขาจะต้องดำเนินงาน เช่น การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 และการรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) เป็นต้น
 
นายดวงอาทิตย์ กล่าวอีกว่า ส่วนการประชุม SEOM จะมีการหารือในประเด็นสำคัญ เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นด้านเศรษฐกิจที่บรูไนฯ จะเสนออาเซียนดำเนินการให้สำเร็จภายในปีนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฟื้นฟู ด้านการเป็นดิจิทัล และด้านความยั่งยืน รวม 10 ประเด็น เช่น การจัดทำเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 และการประกาศเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาการดำเนินงานขององค์กรรายสาขาที่อยู่ภายใต้การกำกับของ SEOM เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระด้าน NTM เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีระหว่างกัน
 
นอกจากนี้ จะหารือการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 อาทิ การพิจารณาขยายบัญชีสินค้าจำเป็นที่จะไม่ใช้ข้อจำกัดการส่งออกระหว่างกัน เพื่อรักษาความเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของอาเซียนให้เข้มแข็ง ในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 รวมทั้งหารือแผนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 11 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ย. 2563 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนมีมูลค่ารวม 86,312 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 50,564 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 35,748 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
 
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/465511