หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)

21 ก.พ. 2564หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์  John Ruggie ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรเอกชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากธุรกิจ ตลอดจนกำหนดให้มีการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายต่อสิทธิของประชาชน อย่างไรก็ตาม หลักการ UNGPs ไม่ถือเป็นตราสารระหว่างประเทศ ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย ดังนั้น การรับหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดยรัฐ หรือเอกชน ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ
 
หลักการ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: (UNGPs ) ประกอบด้วย 3 เสาหลักดังนี้
 
เสาหลักที่ 1 คุ้มครอง (Protect): หมายถึง รัฐมีหน้าที่คุ้มครองมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจากองค์กรของรัฐเองหรือองค์กรภาคธุรกิจ
 
เสาหลักที่ 2 เคารพ (Respect): หมายถึง บุคคลและองค์กรที่ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดหรือขนาดใดก็ตาม ย่อมมีความรับผิดชอบที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน
 
เสาหลักที่ 3 เยียวยา (Remedy): หมายถึง การแก้ไข ฟื้นฟู ชดเชยเมื่อเกิดผลกระทบหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจต้องมีกลไกในการเยียวยาที่มีประสิทธิผล
 
เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจหลักการในเรื่องของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถนำหลักการ ทำความเข้าใจธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ปรับใช้กับหน่วยงานของท่านได้ โดยสามารถเข้าดูเอกสารวิจัย คู่มือ วิดีทัศน์ และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข่าวสาร