1,000 รง.ผลิตอาหารรับรองตนเองปลอดโควิดแล้ว “อนุทิน” ดันให้ได้อีก 3 มาตรฐาน

22 ม.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 200ส.อ.ท. ผนึกกระทรวงสาธารณสุขและอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดภัยจากโควิด-19 นำร่องกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในสมุทรสาคร 1,000 ราย รับรองตนเองภายใต้เครื่องหมาย “IPHA” พร้อมดันอีก 9,000 โรง หวังทั้งหมดให้ได้มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 22000 เพิ่ม
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการระดมกำลังทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อค้นหา ควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้น แม้ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ แต่สามารถควบคุมได้เพราะมีทีมจากทั่วประเทศมาสมทบ ส่วนผลิตภัณฑ์และอาหารจากจังหวัดสมุทรสาคร ควรผ่านการรับรองมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
 
จึงได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำมาตรการพิเศษร่วม 3 ภาคี ภายใต้แนวทางมาตรฐานของ GMP, HACCP และ ISO22000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ผู้บริโภคมั่นใจได้ และขอให้มั่นใจว่าห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่นอกจากจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ปี 2017 แล้ว
 
ยังเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศในส่วนอื่นๆ และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าสินค้าที่ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น มีความปลอดภัย 100% เป็น super hygienic
 
นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารจำนวน 10,399 กิจการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดทั้งโซ่คุณค่า ของอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีมูลค่าประมาณ 5 ล้านล้านบาทต่อปี นับเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
 
ดังนั้น เพื่อยืนยันว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย ได้มีการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวดในระดับสากล และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและคู่ค้า ดังนั้นจึงให้ สถาบันอาหาร สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมทำมาตรการโดยการจัดทำ “เกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA” และร่วมเป็นคณะทำงานทวนสอบในกระบวนการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนี้เริ่มไปแล้ว 10% หรือประมาณ 1,000 โรงงานที่เป็นผู้ผลิตอาหาร
 
และยังให้ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสถาบันอาหาร ที่เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพมาตรฐานอาหาร และการให้บริการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รวมถึงมาตรฐานระบบอื่นๆ เช่น GMP ,HACCP ,ISO22000, BRC เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรอบรม ให้ความรู้แก่สถานประกอบการที่ต้องการเครื่องหมายรับรองตนเอง ว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการดูแลบุคลากร กระบวนการผลิต และสถานที่ ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย “IPHA” แต่ยังไม่เคยได้รับ GMP HACCP และ ISO22000 มาก่อน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนในครั้งนี้เพื่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารในขณะนี้
 
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคโดยการจัดทำแนวทางการรับรองตนเอง (Self-Declaration) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม ในการส่งทีมบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ที่จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อไปได้
 
จากข้อมูลพบว่าจังหวัดสมุทรสาครได้รับผลกระทบหนักมาก เนื่องจากคู่ค้าหรือผู้บริโภคไม่มั่นใจในสินค้าด้านความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 โดยเชื่อว่ามาตรการร่วมนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น สภาอุตสาหกรรมฯ จะรับหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับผู้ประกอบการ / โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ และเป็นผู้ออกเอกสารเพื่อแสดงว่า สภาอุตสาหกรรมฯ กรมควบคุมโรค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสถาบันอาหาร
 
ได้ทวนสอบแล้วว่าสถานประกอบการมีการรับรองตนเอง ว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA โดยเอกสารรับรองตนเองนี้จะมีอายุ 6 เดือน เพื่ออัพเดทสถานะในสภาวะปัจจุบันและเพื่ออัพเดทอยู่เสมอ
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/economy/news-598579