ความเป็นมา

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) อันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ได้มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในระดับ จังหวัด และ กลุ่มจังหวัด ขึ้นในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 กกร.จังหวัด และ กกร.กลุ่มจังหวัด มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค ให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการ กกร. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการเร่งพัฒนาเ ศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ